Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Psiholog

Psiholog

DESCRIEREA POSTULUI VACANT - Psiholog (extras din fișa postului)

 

I.           Identificarea postului

2.          Denumirea postului: Psiholog

3.          Poziţia în COR / Cod: 263411

4.          Departamentul / locaţia: Fundatia de Scleroza Multipla Bihor MS

5.          Nivelul postului:

-        Conducere / coordonare: Nu este cazul

-        Execuţie: Specialist

6.          Relaţiile:

a. Ierarhice (control, îndrumare), posturi supervizate

-        se subordonează: Presedintelui

-        are în subordine: Nu este cazul

b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală):

-        Intern, cu echipa multidisciplinară a serviciului social;

-        extern cu alte organizaţii private, instituţii de stat, persoane fizice etc.

c. Reprezentare (colaborare, consultanţă):

-        Reprezintă instituţia în relaţia cu persoane fizice sau juridice prin delegare

 

II.          Descrierea postului

1.          Scopul general al postului:

-        Recuperarea şi abilitarea psihică a persoanelor

-        Orientarea profesionala  

-        Consilierea profesionala.

2.          Obiectivele postului:

-        Realizarea psihoterapiei tulburărilor emoționale, comportamentale și de personalitate ale beneficiarilor;

-        evaluare psihologică trimestrială a beneficiarilor centrului de zi;

-        consiliere/ psihoterapie individuală, de cuplu, familie, parentală;

-        consiliere/ psihoterapie de grup;

-        stimulare cognitivă, logopedie, stimulare senzorială;

-        Analiza şi corectarea fenomenelor de inadaptare la mediul social ale beneficiarilor;

-        Desfasoara activitatea de orientare profesionala in cadrul căreia persoanele sunt ajutate sa se dezvolte si sa accepte o imagine completa despre sine, despre rolul sau in societate;

-        testarea concepțiilor acesteia si transformarea lor in conformitate cu realitatea înconjurătoare, astfel încât acea persoana sa obțină satisfacții si sa desfășoare o munca benefica societății;

-        identificarea problemei pentru care se solicita consilierea;

-        autocunoaștere personala cu accent pe conștientizarea aptitudinilor, intereselor, motivațiilor precum si identificarea punctelor forte care pot fi utilizate in rezolvarea problemei;

-        stabilirea de obiective profesionale privind cariera, precum si de alte posibile alternative ale acestora;

-        identificarea si planificarea etapelor de parcurs in vederea atingerii acestor obiective;

-        cunoașterea si însușirea tehnicilor de căutare activa a unui loc de munca, a modului de întocmire a " Scrisorii de prezentare " a "CURRICULUM VITAE" (CV), pregătirea și prezentarea la interviu;

-        ocuparea și păstrarea unui loc de munca;

-        dezvoltarea atitudinilor si a gândirii pozitive;

-        cunoașterea cerințelor necesare în învățarea și exercitarea diferitelor profesii;

3.          Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

-        Aplică teste psihologice pentru stabilirea nivelului de dezvoltare psihologic, interpretează datele obţinute şi elaborează recomandările pe care le consideră necesare.

-        Stabilește etapele recuperării psihopedagogice, în funcție de obiectivele propuse pentru recuperarea beneficiarilor.

-        Stabilește psihodiagnosticul beneficiarilor și realizează examinările și evaluările psihologice ale beneficiarilor.

-        Colaborează cu ceilalți specialiști din centru pentru a stabili și a aplica planul terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

-        Stabilește programul săptămânal de intervenție terapeutică (de socializare şi integrare socială și de activități educaționale).

-        Stabilește, în funcție de obiectivele psihoterapeutice de recuperare, metoda de lucru şi programele de instruire a beneficiarilor.

-        Investighează și recomandă căile de soluționare ale problemelor psihologice ale beneficiarilor.

-        Îndrumă activitatea infirmierelor pentru a le integra în aplicarea planului terapeutic de recuperare individual pentru fiecare beneficiar.

-        Contribuie prin activitatea pe care o desfăşoară la dezinstituţionalizarea persoanelor din instituţie.

-        Asigură consilierea de specialitate a personalului din instituţie.

-        Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct în realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei în limitele respectării temeiului legal.

4.          Descrierea responsabilităţilor postului:

a)          Privind relaţiile interpersonale / comunicarea:

-        Asigură relaţii profesionale cu toţi colegii din Centrul de Asistenţă, precum şi cu colaboratorii / partenerii externi.

-        Răspunde de corectitudinea informaţiilor furnizate către beneficiari, colegi şi clienţilor din exterior.

-        Răspunde de o bună colaborare şi comunicare cu întreg personalul din Centrul de Asistenţă Socială.

b)          Față de echipamentul din dotare:

-        Respectă normele de funcționare și utilizare prevăzute pentru echipamentele folosite.

-        Asigură menținerea și utilizarea în condiții adecvate a obiectelor / bunurilor existente în instituție.

-        Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecțiune în funcționare a echipamentului cu care își desfășoară activitatea.

c)           În raport cu obiectivele postului

-        Realizează un plan individual de recuperare psihologică pentru fiecare beneficiar şi înregistrează evoluția acestuia.

-        Prezintă informațiile și documentele legate de beneficiari / intervenții /  rezultate, ori de câte ori sunt solicitate de către superiorul ierarhic.

-        Răspunde de calitatea și  precizia examinărilor psihologice.

-        Păstrează confidențialitatea datelor referitoare la beneficiari în fața persoanelor fizice, juridice sau mass-media.

-        Răspunde de dezvoltarea și amenajarea cabinetului psihologic.

d)          Privind securitatea și sănătatea muncii

-        Respectă normele de Securitate și Sănătate a Muncii și PSI.

e)          Privind regulamentele / procedurile de lucru

-        Răspunde de aplicarea metodologiei de intervenție și a instrumentelor de lucru la nivel de proiect în conformitate cu standardele de calitate.

-        Respectă programul de lucru stabilit prin normele interne.

-        Respectă codul deontologic al profesiei de psiholog.

-        Cunoaște și respectă prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare și ale Regulamentului Intern.

5.          Condițiile postului de lucru:

a.           Programul de lucru 4 ore / zi .

b.          Condițiile materiale și ambientale:

-        nu lucrează în condiții ambientale deosebite.

-        Deplasări: Deplasări ocazionate de specificul activităților derulate.

-        Spațiu: Birou / Cabinet psihologic.

-        condiții suplimentare (fac parte din categoria beneficii): Telefon mobil, PC.

c. Condiții de formare profesională Ședințe de supervizare lunare, cursuri de calificare, schimburi de experiență, participări la conferințe.

d. Buget Nu este cazul.

6.          Gradul de autonomie:

a.           Autoritate asupra altor posturi

b.          Delegare (înlocuitori, sarcini delegate)

-        înlocuiește pe: Un alt Psiholog, cu responsabilități și sarcini limitate.

-        este înlocuit de: Un alt Psiholog, cu responsabilități și sarcini limitate.

7.          Indicatori de performanță:

-        Modul de îndeplinire cantitativă și calitativă a sarcinilor.

8.          Perioada de evaluare a performanțelor:

-        Anual

9.          Evoluții posibile:

-        Poate evolua pe poziția de coordonator de centru.

 

III.         Specificațiile postului

1.          Nivelul de studii

Studii universitare, specializare psihologie.

2.          Calificările / specializările necesare

•           Cursuri de formare în munca socială.

•           Cursuri de specializare în psihoterapie.

3.          Competenţele postului (pachet de competenţe)

•           cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de intervenţie socială şi a legislaţiei în domeniul social;

•           capacitate de lucru individual şi în echipă, adaptabilitate / flexibilitate şi rezistenţă la stres;

•           capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm, responsabilitate, abilităţi de comunicare interpersonală, deschidere, receptivitate la nou;

•           interes pentru perfecţionare permanentă;

•           motivaţie foarte puternică pentru munca cu adolescenţii şi tinerii cu dizabilităţi;

•           capacitate ridicată de adaptare la cerinţele postului.

4.          Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post)

•           Experienţă relevantă în munca cu copiii / tinerii.

•           Minimum 1 ani experienţă într-o poziţie similară.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00.

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0359 442 727.