Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anunța angajare2021 - POCU 4.15 - cod:130622

Anunța angajare2021 - POCU 4.15 - cod:130622

Ofertă publicată în contextul implementării proiectului „Tranzitia către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din Județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” cod SMIS 130622

 

Anunț de recrutare valabil până la data de 05 octombrie 2020:

pentru echipa de experí de implementare a FSMB din str.Buzăului 2b

 

Posuri vacante (click pe numele postului pentru detalii):

1. Responsabil grup țintă (1 posturi)
2. Coordonator centru de zi (asistent social) (1 post)

 

 

Descrierea proiectului „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din Județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical”:

Furnizarea unui set integrat de activități/servicii de sprijin în vederea reducerii numărului de persoane cu dizabilități plasate în instituții rezidențiale. Acțiunile integrate de sprijin vor urmări un spectru ramnificat de servicii sociale, medicale, psihologice, de reabilitare și logistice care vor fi furnizate beneficiarilor direcți ai proiectului – persoanele adulte cu dizabilități, cu accent pe acțiunile care urmăresc generarea de valoare adăugată pe termen lung, precum: pachetul de servicii medico-sociale ancorat în perspectiva multidisciplinară (Ex: organizarea și funcționarea echipelor multidisciplinare și a gamei de acțiuni psiho-medico-sociale furnizate). Proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al programului și apelului prin faptul că activitățile propuse pentru implementare sunt corelate atât cu documentele strategice relevante la nivel național – Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 216-2020, respectiv Planul operațional privind implementarea Strategiei naționale „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020 cât și cu principiul asigurării continuării efectelor proiectului după încetarea sursei de finanțare.

 

Obiectivele proiectului „Tranziția către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din Județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical”:

1. Dezvoltarea unor măsuri și intervenții integrate în vederea sprijinirii persoanelor adulte cu dizabilități în procesul de tranziție de la îngrijirea instituționalizată către integrarea în comunitate prin organizarea unor servicii complexe realizate la nivelul comunității pentru un număr de minim 26 de persoane adulte cu dizabilități anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare, prin acțiuni multidirecționate, precum: - activități de evaluare și planificare privind identificarea beneficiarilor direcți, în vederea facilitării tranziției către viața independentă/alternative de tip familial (1.); monitorizarea beneficiarilor direcți prin intermediul unui sistem informatic de tip bază de date multifuncțională(1.2); asistență și suport oferite persoanelor cu dizabilități pentru întărirea capacității acestora privind luarea unei decizii (1.3); furnizarea serviciilor sociale de tip locuință maxim protejată (1.4); organizarea și derularea serviciilor sociale de tip centre de zi (1.5). Acțiunile vor fi dimensionate pentru atingerea rezultatelor de outcome. Dintre acestea avem în vedere un spectru divers de rezultate, printre care:recrutarea, organizarea și instruirea EMD, evaluarea grupului țintă și tranziția către serviciile alternative/reintegrare în familia naturală sau extinsă, dezvoltarea unui sistem de parteneriate în vederea sprijinirii GT (1.1). Totodată, vor fi dezvoltate instrumente de monitorizare informatice de parcurs și finale ale acțiunilor derulate (1.2). Rezultatele acțiunilor de suport medico-socio-psiho-social, informare și suport civic vizate de proiect (1.3, 1.4, 1.5) precum și rezultatele proiectului care abordează tranziția către societate a GT constituie reperele esențiale de outcome.

2. Furnizarea serviciilor sociale pentru un număr de minim 5 persoane adulte cu dizabilități anterior instituționalizate care beneficiază de servicii comunitare de tip asistent personal profesionist, realizând activități precum: - asigurarea personalului calificat necesar – asistent personal profesionist pentru minim 5 persoane adulte cu dizabilități; dezvoltarea parametrilor logistici necesari derulării optime a acțiunilor: - ex: hrană și consumabile necesare derulării serviciilor sociale propuse de proiect; informarea, consilierea socială prin implicare socială și civică a persoanelor adulte cu dizabilități beneficiari de asistenți personali profesioniști, respectiv abilitarea și reabilitarea beneficiarilor direcți vizați de intervențiile proiectului. Acțiunile sunt dimensionate pentru atingerea rezultatelor de outcome. Astfel, va fi asigurat personal calificat pentru a satisface calitativ și cantitativ nevoile GT- contractarea a 5 asistenți personali profesioniști atestați. Furnizarea a minim 5 pachete de servicii sociale de tip asistent personal profesionist pentru 5 persoane adulte cu dizabilități, asigurarea pachetelor de hrană pentru 5 persoane beneficiare de servicii sociale vor fi completate de vizite de informare/consiliere la domiciliul persoanelor adulte cu dizabilități. De asemenea, se vor derula activități care abordează tematica tranziției către societate, respectiv abilitarea persoanelor cu dizabilități în deprinderea autonomiei personale și reabilitarea celor care și-au pierdut abilitățile de autonomie personală.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până luni, 26 martie 2021, între orele 08.00 și 16.00.

 

Dosarul cadidatului va conține:

1. cerere de inscriere în procesul de recrutare și selectie (cerere tip anexa la anuntul de recrutare si selectie - va cuprinde denumirea postului pentru care se candidează);

2. CV, datat și semnat pe fiecare pagina, în format Europass, în care sa se menționeze proiectul și postul vizat de candidat;

3. copie conformă cu originalul a actului de identitate sau a oricarui alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz;

4. copii certificate pentru conformitate cu originalul ale ale actelor de studii (certificarea se va efectua prin confruntare cu originalul documentelor de catre secretarul comisiei);

5. adeverințe/diplome/ certificate in original care atesta efectuarea unor specializari, (originalele sunt necesare pentru certificare);

6. documente justificative care atesta vechimea în muncă și/sau în specialitatea studiilor, respectiv care să ateste experiența profesională specifică necesară pentru ocuparea postului (ex. adeverinte privind vechimea în muncă și în specialitatea studiilor, contracte de muncă, fișe de post, recomandari, etc ... ), copii conform cu originalul;

7. adeverința medicală care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derularii procedurii de recrutare si setectie, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatite sanitare abilitate;

8. declaratie de disponibilitate privind timpul alocat.

 

Alte informații:

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0359 442 727, sau 0744 647 825