Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Asistent social

Asistent social

DESCRIEREA POSTULUI VACANT - Asistent Social (extras din fișa postului)

 

I.  Identificarea postului

2. Denumirea postului: Asistent Social

3. Poziţia în COR / Cod: 263501

4. Departamentul / locaţia: FUNDAȚIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ BIHOR

Proiect: „Tranzitia către societate a persoanelor adulte cu dizabilități din Județul Bihor prin implementarea unor măsuri integrate de sprijin psiho-socio-medical” cod SMIS 130622

5. Nivelul postului:

- Conducere / coordonare: Nu este cazul

- Execuţie: Specialist

6. Relaţiile:

a. Ierarhice (control, îndrumare), posturi supervizate:

se subordonează: PRESEDINTELUI ASOCIATIEI, MANAGERULUI,RESPONSABILULUI FINANCIAR

are în subordine: Nu este cazul

b. Funcţionale (colaborare, pe orizontală): Ceilalţi membri ai echipei multidisciplinare

c. Reprezentare (colaborare, consultanţă):

- în relaţiile cu personalul din cadrul serviciilor de asistenţă socială etc.

- organizaţii, instituţii şi membri ai comunităţii cu rol semnificativ în integrarea socio-profesională.

 

II.             Descrierea postului

 1. Scopul general al postului

Asigurarea integrării sociale pentru persoane cu dizabilități

2. Obiectivele postului:

-        Identificarea nevoilor şi evaluarea acestora.

-        Planificarea şi realizarea de intervenţii specifice în vederea integrării sociale.

-        Furnizează servicii de informare și consiliere atât beneficiarilor centrului de zi, cât şi instituțiilor vizate.

3.  Descrierea sarcinilor / atribuţiilor / activităţilor postului

-        Identifică beneficiarii potenţiali eligibili în funcţie de criteriile de eligibilitate prevăzute de proiect (vârstă, grad de instruire şcolară şi pregătire profesională, situaţie şcolară etc.).

-        Realizează evaluări psiho-sociale ale beneficiarilor pentru identificarea şi definirea problemelor / nevoilor / dificultăţilor cu care se confruntă.

-        Participă la evaluarea abilităţilor de viaţă independentă a beneficiarilor alături de membrie echipei multidisciplinare.

-        Asistă beneficiarul în toate activităţile prevăzute pentru atingerea obiectivelor precizate în planul de intervenţie şi în cadrul convenţiei cu beneficiarul.

-        Face propuneri pentru acordarea, în situaţii speciale, a unor ajutoare materiale beneficiarilor.

-        Participă la realizarea unei baze de date cuprinzând informaţii legate de cazuri, reţeaua de sprijin din teritoriu etc.

-        Achiziţionează şi distribuie ajutoarele materiale.

-        Identifică şi contactează potenţiali angajatori pentru integrarea beneficiarilor şi menţine legătura cu aceştia în vederea urmăririi evoluţiei tinerilor în comunitate.

-        Pregăteşte încheierea intervenţiei şi a dezangajării faţă  de beneficiar împreună cu ceilalţi membri ai echipei.

-        Identifică și contactează toate rudele beneficiarilor asistaţi,  realizează o evaluare a acestora analizând resursele familiei şi posibilităţile de sprijinire a beneficiarului, împreună cu echipa multidisciplinară și echipa partenerului.

-        Evaluează rezultatele intervenţiilor întreprinse şi gradul de atingere a obiectivelor stabilite pentru fiecare caz.

-         În cazul neîndeplinirii obiectivelor analizează cauzele, propune reformularea acestora şi identifică soluţii şi alternative pentru îndeplinirea obiectivelor din planul de intervenţie.

-        Identifică şi face propuneri privind necesarul de resurse materiale / financiare pentru desfăşurarea activităţilor din proiect.

-        Ţine evidenţa dosarelor individuale ale cazurilor, consemnează intervenţiile întreprinse, precum şi rezultatele acestora.

-        Monitorizează evoluţia beneficiarilor pe o perioadă de 3-6 luni de la ieşirea din proiect.

-        Execută orice alte dispoziţii date de superiorul ierarhic direct sau de supraordonaţii acestuia în realizarea strategiilor pe termen scurt ale instituţiei în limitele respectării temeiului legal.

Condiţiile postului de lucru:

        Programul de lucru 4 ore/zi și suplimentar daca este cazul.

Condiţiile materiale și ambientale:

-        Lucrează în condiții specifice pentru categoriile de populație defavorizate, respectiv timeri și adulți din instituțiile de protecție socială.

Deplasări:

-        Realizează deplasări frecvente pe teren, în localitate și în țară, în funcție de specificul fiecărui caz în parte.

Spațiu:

-        Centrul de zi din str.Buzăului 2b, Oradea.

Condiții suplimentare (fac parte din categoria beneficii):

- după caz.

c. Condiții de formare profesională:

- Ședințe de supervizare lunare, cursuri de calificare, schimburi de experiență, participări la conferințe.

 

III.            Specificațiile postului

1.     Nivelul de studii:

- Studii în asistenţă socială.

2.     Calificările / specializările necesare

- Cursuri de specializare în vederea formării, la beneficiari, a abilităților pentru o viaţă independentă.

- Operare PC, programe de baze de date.

3.     Competenţele postului (pachet de competenţe):

- cunoaşterea metodelor şi tehnicilor de intervenţie socială şi a legislaţiei în domeniul social

- capacitate de lucru individual şi în echipă;

- adaptabilitate / flexibilitate şi rezistenţă la stres;

- capacitatea de a stabili relaţii, perseverenţă, toleranţă, calm;

- competenţe în asumarea responsabilităţii,

- discernământ şi capacitatea de a rezolva problemele;

- foarte bune abilităţi de comunicare interpersonală, deschidere, receptivitate la nou;

- interes pentru perfecţionare permanentă, participare la cursuri de formare;

- motivaţie foarte puternică pentru munca cu copiii, adolescenţii şi adulti.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00.

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0744/647 825 sau 0359 442 727.