Locaţia curentă este: Prima pagină / Servicii / Centrul rezidențial CIAPAD Bratca

Centrul rezidențial CIAPAD Bratca

Servicii sociale și socio-medicale în Centrul de Îngrijire și Asistență Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca

Descrierea serviciului

Descrierea serviciului în versiune video - click aici

Descrierea serviciului în versiune broșură (Font Arial 10) - click aici

Descrierea serviciului în versiune broșură (Font Arial 14) - click aici

 

Localizare:

Sediul Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca (CIAPAD Bratca) este în sat Bratca, comuna Bratca, nr. 125

 

 

Date de contact:

 

Tel: 02359/442 727; 0743/081 448

E-mail: smbihor@yahoo.com

 

Organizare:

CIAPAD Bratca oferă servicii în sistem rezidențial persoanelor cu dizabilități.

Programul de vizite  pentru familiile beneficiarilor  este de luni până vineri între orele 08:00 – 20:00.

Programul de vizită pentru potențiali beneficiari, reprezentanți sau alte persoane interesate: prima luni a lunii, cu excepția sărbătorilor legale între orele 13-14 pe bază de programare ( 0743/081 448)

 

C.I.A.P.A.D. Bratca – scurtă descriere

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca este situat în localitatea Bratca, nr. 125, jud. Bihor. Suprafața construită a centrului este de 1539 mp, iar terenul  de 12266 mp se află în proprietatea Consiliului Județean Bihor și dat în administrarea D.G.A.S.P.C. Bihor, conform Hotărârii Consiliului Județean Bihor nr. 73/2004, iar din 19 mai 2015 este dat în administrarea Fundației de Scleroză Multiplă MS Bihor.

Capacitatea centrului este de 50 de locuri.

Centrul dispune de: internet, serviciu telefonic, spațiu de parcare și curte interioară. Sala de mese are o capacitate de 80 mp. Bucătăria este dotată cu mobilier adecvat și apartură electrocasnică. În cadrul centrului exisă 8 module cu câte 2 camere (3 beneficiari/cameră) și un modul cu o cameră (2 beneficiari). În fiecare modul există câte un grup sanitar, cu duș - apă curentă caldă și rece. Camerele dispun de iluminare naturală, ventilație directă, geamuri, uși, dulapuri pentru depozitare, echiapmente pentru încălzire funcționare și eficiente. De asemenea centrul dispune de un spațiu comun central de socializare/recreere (denumit generic seră), camere de depozitare separate pentru alimente și materiale, de cabinet mecial, de vestiare și grupuri sanitare pentru personal, de un cabinet medical și de izolator. Imobilul are acces la utilități: apă curentă, curent electric, căldură asigurată prin centrală proprie pe lemne.

Grație spațiului pus la dispoziție de către Primăria Bratca prin contract de comodat, centrul dispune și de o sală de kinetoterapie, o sală de ergoterapie, de un birou de consiliere, de un grup sanitar și de o magazie cu lemne.

 

Condițiile de admitere

Condiţia de bază pentru admiterea în centru este ca solicitantul să fie persoană adultă cu dizabilități și să existe locuri disponibile, capacitatea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Bratca (C.I.A.P.A.D. Bratca) fiind de 50 de persoane.

 De asemenea, pentru a putea fi internată în centru o persoană trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-          să aibă vârsta minimă de 18 ani;

-          să deţină certificat de încadrare în grad de handicap, având prioritate persoanele încadrate în gradul grav de handicap, cu excepţia persoanelor cu tulburări grave de comportament şi a celor diagnosticaţi cu etilism cronic;

-          să necesite îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;

-          să nu aibă locuinţă şi/sau să nu realizeze venituri;

-          să nu se poată gospodări singură;

-          să fie lipsită de susţinători legali sau aceştia să să nu-şi poată îndeplini obligaţiile datorită stării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale.

 

Etapele procesului de admitere și documentele  necesare

Persoana care dorește admiterea în C.I.A.P.A.D. Bratca / reprezentantul acesteia, trebuie să depună o cerere la sediul Direcţiei Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor sau la C.I.A.P.A.D. Bratca (caz în care specialiștii vor transmite cererea persoanelor responsabile din cadrul D.G.A.S.P.C. Bihor).

Alături de cerere, se solicită următoarele: 

 • Copie de pe certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Acte de identitate ale solicitantului - copie B.I./C.I./C.P., copie certificat de naştere;
 • Copie certificat de naştere, de căsătorie sau deces al aparţinătorului, sentinţă de divorţ ;
 • Acte doveditoare ale veniturilor persoanei asistate - decizie de pensionare (copie), cupon de pensie (copie), ajutoare sociale/speciale (copie), adeverinţă de venit (original); 
 • Copie carte de identitate şi acte doveditoare ale venitului net al membrilor familiei (soţ/soţie, fraţi, surori, fiu, fiică, mamă, tată, după caz): adeverinţă de venit net de la locul de muncă (original)/cupon de pensie (copie)/adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice Bihor (după caz, original).                   
 • Documente doveditoare a situaţiei locative (copia contractului locuinţei, a contractului de vânzare – cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere);
 • Anchetă socială – efectuată de primăria de domiciliu care va cuprinde date complete şi detaliate referitoare la petent şi toate rudele de gr. I indiferent de domiciliul acestora şi a veniturilor nete ale acestora (original);
 • În caz că persoana solicitantă nu se poate reprezenta singură şi este reprezentată de altcineva, se va ataşa o copie după dispoziţia de curator a reprezentantului legal;
 • Dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care atestă că acesteia nu i s-a putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate (original);
 • Investigaţii paraclinice: analize de sânge: HIV/SIDA, VDRL, Ag Hbs şi Ac. anti HVC, radioscopie toracică, examen psihologic după caz, adeverinţă de la medicul de familie cu antecedentele personale patologice;
 • Dosar cu şină;
 • Date de contact/nr de telefon.

Dosarul va fi evaluat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Bihor care, în baza criteriilor enumerate mai sus are votul final și decide dacă persoana este sau nu admisă în Centru.

În cazul aprobării cererii de internare,  Comisia va emite dispoziția de admitere, se vor atașa la dosar și PIS, PIRIS, copie de pe actul de identitate a reprezentantului legal, acolo unde este cazul, iar beneficiarul este obligat să efectueze următoarele investigaţii paraclinice: HIV/SIDA, VDRL, examen hepatită, radioscopie toracică, examen psihologic şi psihiatric, examen coproparazitologic până la vârsta de 60 de ani (în cazul în care dovada acestor investigații nu a putut fi atașată inițial la cerere).

 

Servicii și activități oferite în cadrul C.I.A.P.A.D. Bratca:

După admiterea în centru, cu participarea beneficiarului şi/sau a reprezentantului său legal, echipa multidisciplinară formată din specialişti din cadrul centrului (cel puțin 3 persoane), coordonați de către un manager de caz, efectuează evaluarea nevoilor fiecărui beneficiar.

Evaluarea inițială se realizează în cel mult 5 zile de la admitere, iar reevaluarea beneficiarilor are loc anual, sau ori de câte ori situația beneficiarului se schimbă în mod semnificativ.

În baza evaluării, fiecărui beneficiar i se întocmeşte un Plan personalizat, care este revizuit la fiecare 6 luni sau ori de câte ori este necesar, în funcţie de nevoile individuale ale beneficiarului.

Planul personalizat stabileşte serviciile asigurate beneficiarului pe perioada rezidenţei în C.I.A.P.A.D. Bratca, precum şi personalul implicat în realizarea acestuia.    

Coordonarea serviciilor cuprinse în Planul personalizat revine unui responsabil de caz desemnat din rândul personalului specializat din cadrul C.I.A.P.A.D. Bratca, care va urmări zilnic derularea activitățiilor și intervențiilor prin Fișa beneficiarului. De asemenea, evoluția situației / progreselor beneficiarilor va fi discutată lunar, în întâlnirea de lucru a managerului de caz cu echipa, întâlnire în cadrul căreia, managerul de caz completează Fișa de monitorizare conform standardelor.

La solicitarea beneficiarului/reprezentantului legal, acesta primeşte o copie a Planului personalizat, în forma iniţială şi ori de câte ori este revizuit, prezentată într-o formă accesibilă.

           Serviciile sunt oferite de personal calificat cu respectarea standardelor și în acord cu nevoile beneficiarilor. În cadrul  C.I.A.P.A.D. Bratca gama de servicii cuprinde:

 

Găzduire permanentă - asigură persoanelor cu dizabilități cazare în condiţii adecvate nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora.

C.I.A.P.A.D. Bratca asigură beneficiarilor condiţii de locuit şi hrană conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora. Spaţiile Centrului sunt curate, sigure, igienizate, confortabile şi adaptate pentru realizarea tuturor activităţilor. De asemenea, fiecărui beneficiar i se asigură un spaţiu personal într-un dormitor, în concordanţă cu nevoile individuale ale acestuia.

Fiecare beneficiar are la dispoziţie din partea Centrului obiecte de igienă personală: periuţă şi pastă de dinţi, săpun, prosoape, hârtie igienică etc, materiale necesare beneficiarilor care au probleme de continenţă, absorbante igienice pentru femei, dar şi îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvată. Beneficiarii care nu se pot îngriji singuri primesc asistenţă pentru menţinerea igienei personale.

Centrul asigură fiecărui beneficiar trei mese complete pe zi, la care se adaugă și două gustări, la intervale echilibrate. Atunci când este necesar, beneficiarii primesc hrană dietetică, pe baza recomandărilor medicului

 

Servicii și activități specifice:

 • Informare și asistență socială,
 • Consiliere psihologică,
 • Abilitare și reabilitare,
 • Îngrijire și asistență,
 • Deprinderi de viață independentă - menținerea /dezvoltarea aptitudinilor cognitive,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor zilnice,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de comunicare,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de mobilitate,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autoîngrijire,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de îngrijire a propriei sănătăți,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de autogospodărire,
 • Deprinderi de viață independentă – menținerea/dezvoltarea deprinderilor de interacțiune,
 • Asistență și suport pentru luarea unei decizii,
 • Integrare și participare socială și civică.

 

Alte servicii și facilități:

Servicii de transport - C.I.A.P.A.D. Bratca asigură transportul beneficiarilor pentru accesarea de serviciile medicale de specialitate şi pentru efectuarea activităţilor de recreere.

           Centrul încurajează beneficiarii să-şi exprime opiniile şi preferinţele în proiectarea şi derularea activităţilor de socializare. Totodată asigură informarea beneficiarilor asupra drepturilor şi obligaţiilor lor în calitate de cetăţeni, îi încurajează şi îi sprijină pe beneficiari să îşi exercite dreptul la vot, atunci când nu există o interdicţie legală în acest sens.

 

Facilităţi:

Beneficiarilor din centru li se acordă următoarele facilităţi:

- asigurarea de condiţii privind comunicarea cu exteriorul:

- accesul beneficiarilor la facilităţile şi serviciile asigurate în comunitate: sănătate, educaţie, cultură, relaţii sociale, activităţi de petrecere a timpului liber (organizarea de excursii şi drumeţii) se realizează cu maşina din dotarea centrului;

- accesul asistaţilor la telefon;

- beneficiarii au posibilitatea să-şi viziteze familia şi să fie vizitaţi, comunică cu aceştia prin intermediul corespondenţei, primesc vizite din partea unor reprezentanţi ai fundaţiilor şi asociaţiilor de caritate.

 

Drepturile și obligațiile beneficiarilor

 

Drepturile beneficiarilor:

 1. să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără nicio discriminare;
 2.  să fie informaţi cu privire la drepturile sociale, serviciile primite, precum şi cu privire la situaţiile de risc ce pot apărea pe parcursul derulării serviciilor;
 3. să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiari ai serviciilor sociale;
 4. să beneficieze de serviciile prevăzute în contractul de furnizare servicii;
 5.  să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale;
 6.  să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra datelor personale, informaţiilor furnizate şi primite;
 7. să li se garanteze demnitatea şi intimitatea;
 8. să fie protejaţi împotriva riscului de abuz şi neglijare;
 9. să-şi exprime liber opinia cu privire la serviciile primite.
 10.  de a-şi desfăşura viaţa într-un mediu fizic accesibil, sigur, funcţional şi intim;
 11. de a decide şi a-şi asuma riscurile în mod direct sau prin reprezentanţi legali în toate aspectele vieţii lor şi de a-şi exprima liber opţiunile;
 12. de a gândi şi acţiona autonom, cu respectarea drepturilor celorlalţi beneficiari, conform potenţialului şi dorinţelor personale;
 13.  de a fi informaţi cu privire la starea lor de sănătate;
 14.  de a face sugestii şi reclamaţii fără teamă de consecinţe;
 15.  de a nu fi exploataţi economic privind banii, proprietăţile sau să le fie pretinse sume băneşti ce depăşesc taxele convenite pentru servicii;
 16.  de a nu li se impune restricţii de natură fizică ori psihică, în afara celor stabilite de medic sau alt personal calificat, precum şi a celor convenite prin contractul de furnizare servicii;
 17.  de a beneficia de intimitate;
 18. de a-şi manifesta şi exercita liber orientările şi interesele culturale, etnice, religioase, sexuale, conform legii;
 19. de a practica cultul religios dorit;
 20. de a nu desfăşura activităţi lucrative, aducătoare de venituri pentru centrul rezidenţial, împotriva voinţei lor;
 21.  de a accesa toate spaţiile şi echipamentele comune;
 22.  de a avea acces la toate informaţiile financiare care îi privesc, deţinute de centrul rezidenţial;
 23.  de a fi informaţi la zi, în mod complet şi accesibil, în format clasic sau adaptat, despre procedurile aplicate în centrul rezidenţial şi de a-şi putea exprima liber opiniile în legătură cu acestea;
 24.  de a fi informaţi cu privire la toate activităţile desfăşurate în centrul rezidenţial.

 

Obligațiile beneficiarilor:

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a spune profesionistului adevărul, de a furniza acestuia informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au datoria de a accepta responsabilităţi, respectiv de a-şi asuma toate responsabilităţile obişnuite ale unei fiinţe umane ca membru al unei familii, al comunităţii şi ca cetăţean în acord cu normele legale în vigoare.

-        Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să participe la procesul de furnizare a serviciilor sociale.

-        Beneficiarii serviciilor sociale sunt obligaţi să contribuie la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială, după caz.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să comunice serviciului social orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală pe tot parcursul acordării serviciului social.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a coopera cu profesionistul în acordarea serviciilor sociale.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia de a sesiza conducerea C.I.A.P.A.D. Bratca în cazurile în care profesionistul nu-şi îndeplineşte corespunzător atribuţiile prevăzute în fişa postului şi obligaţiile prevăzute în Codul etic.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să manifeste respect în relaţia cu profesionistul.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să participare la evaluare/reevaluare.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să respecte şi să participe la realizarea planului personalizat.

-        Beneficiarii serviciilor sociale au obligaţia să participe la activitățile prevăzute în plan și să respecte prevederile ROI.

Atât drepturile cât și obligațiile sunt redate explicit și în Carta drepturilor beneficiarilor.

 

Contractul de furnizare servicii

C.I.A.P.A.D. Bratca asigură fiecărui beneficiar serviciile necesare în baza unui contract de servicii, încheiat la data admiterii beneficiarului în centru (sau în cazuri excepționale, în cel mult 5 zile de la data admiterii în centru).

 

Modalitatea de stabilire și actualizare a contribuției

Costurile serviciilor acordate sunt suportate din bugetul Consiliului Judeţean Bihor prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bihor sau din alte surse de finanţare în conformitate cu art. 54 alin.2 din Legea nr. 448/2006, republicată şi actualizată, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Dacă persoana realizează venituri, nivelul contribuţiei de întreţinere în instituţia de asistenţă socială, datorată de beneficiarul de serviciile sociale sau de către susţinătorii legali ai acestuia, va fi stabilit prin angajament de plată, conform prevederilor legale. În cazul în care intervin majorări ale cuantumului contribuţiei de întreţinere, beneficiarul de servicii sociale şi susţinătorii legali ai acestuia se obligă să plătească suma stabilită.

Contribuţia beneficiarului de servicii sociale nu va influenţa acordarea serviciilor sociale şi nu va îngreuna posibilitatea acestuia de a ieşi din starea de dificultate.

 

Durata acodării serviciilor

Durata şederii asistaţilor în centru este nelimitată (în limita continuării contractului cu DGASPC Bihor), excepţie făcând situaţiile prevăzute mai sus și regăsite în Procedura de suspendarea/încetarea acordării serviciilor în cadrul C.I.A.P.A.D. Bratca, procedură despre care beneficiarii/reprezentații legali sunt informați și semnează de luare la cunoștință, înainte de semnarea contractului de acordare a serviciilor.

 

Condiții de suspendare/încetare a acordării seriviciilor

Sistarea serviciilor către beneficiar se efectuează în interesul acestuia, ţinându-se cont de rezultatele reevaluărilor, cu respectarea prevederilor Contractului de servicii.

           Sistarea serviciului se poate dispune în următoarele cazuri:

 •  Suspendare pe perioadă determinată
 •  Încetare acordare servicii.

 

Principalele situații în care Fundația de Scleroză Multiplă Bihor poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;

b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea și îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personalul din cadrul CIAPAD Bratca;

c) în caz de internare în spital cu o durată mai mare de 30 de zile (Observație – în situația în care se consideră că starea beneficiarului este gravă/la propunerea managerului de caz/DGASPC Bihor,în 24 de ore de la internarea în spital, se va completa pentru beneficiar Fișa de suspendare, urmând ca la întoarcerea acestuia în centru să se întocmească Referatul privind încheierea perioadei de suspendare a acordării serviciului);

d) în caz de transfer într-o altă instituție, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituției către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

 

Principalele situații în care Fundația de Scleroză Multiplă Bihor poate înceta acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt:

a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ; dacă este de acord, beneficiarul va comunica în cererea scrisă domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea acordării serviciului; în situația în care beneficiarul comunică adresa, în termen de 5 zile, Fundația de Scleroză Multiplă Bihor va notifica serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul. Ieşirea din C.I.A.P.A.D. Bratca va fi dispusă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea și întreținerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, Fundația de Scleroză Multiplă Bihor  să notifice serviciul public de asistență socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul. Ieşirea din C.I.A.P.A.D. Bratca va fi dispusă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

c) transfer în altă instituție rezidențială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituției respective. Ieşirea din C.I.A.P.A.D. Bratca va fi dispusă de către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap;

d) C.I.A.P.A.D. Bratca nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;

e) la expirarea termenului prevăzut în contract;

f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul C.I.A.P.A.D. Bratca, un reprezentant al Fundației de Scleroză Multiplă Bihor, managerul de caz sau un reprezentant al personalului C.I.A.P.A.D. Bratca  și 2 reprezentanți ai beneficiarilor (în acest caz, având în vedere starea de sănătate a beneficiarlor C.I.A.P.A.D. Bratca și gradul lor de înțelegere, cei 2 reprezentanți ai beneficiarilor vor fi din rândul angajaților C.I.A.P.A.D. Bratca / cu contract de prestări servicii: medic de familie, psiholog/psihiatru, aceștia reprezentând interesele beneficiarilor);

g) în cazuri de forță majoră (cataclisme naturale, incendii, apariția unui focar de infecție, suspendarea licenței de funcționare, altele); în aceste situații Fundația de Scleroză Multiplă Bihor va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;

h) în caz de deces al beneficiarului.

 

Raport de activitate:

2015