Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Asistent medical

Asistent medical

DESCRIEREA POSTULUI VANCANT: asistent medical (extras din fișa postului)

 

I. Identificarea postului

2.          Denumirea postului: ASISTENT MEDICAL GENERALIST

3.          Poziţia în COR/Cod: 222101

4.          Departamentul/locaţia: FUNDAȚIA DE SCLEROZĂ MULTIPLĂ BIHOR

5.          Nivelul postului: de execuţie

6.          Relaţiile organizatorice:

a.           Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat medicului contractat extern

b.          Funcţionale (colaborare, pe orizontală):

-      cu echipa multidisciplinară;

-      cu toţi angajaţii.

c.           Reprezentare (colaborare, consultanţă): în limitele delegate de conducătorul ierarhic.

 

II. Descrierea postului:

1.          Scopul general al postului: activitate de asistare a bolnavilor pe probleme de medicină generală presupunând competențe legate de monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor centrului de zi, îndrumarea pentru efectuarea investigațiilor clinice, paraclinice și a explorărilor funcționale necesare evaluării stării de sănătate a pacientului.

2.          Obiectivele postului:

-      monitorizarea permanentă a asistaților, din punct de vedere al stării de sănătate;

-      administrarea tratamentelor medicale, conform fișei de tratament a acestuia;

-      identificarea nevoilor asistaților şi formularea de recomandări competente privind starea de sănătate.

3. Descrierea sarcinilor/atribuțiilor/activităților postului:

-      supraveghează permanent starea de sănătate a pacienților;

-      efectuează triajul beneficiarilor centrului de zi;

-      participă la vizita medicală și execută indicațiile medicului cu privire la explorările diagnostice, tratament, regim alimentar și igiena bolnavilor;

-      raportează medicului observațiile privind evoluția stării de sănătate și recuperatore a bolnavilor și completează în fișele acestora parametrii care confirmă observațiile făcute;

-      administrează zilnic tratamentele medicale prescrise beneficiarilor bolnavi de boli acute și cronice;

-      asigură sub directa coordonare a medicului păstrarea sănătății pacienților și profilaxia îmbolnăvirilor prin educație sanitară;

-      anunță medicul pentru a se lua măsuri de internare în spital a pacienților care suferă afecțiuni acute sau alterări grave ale stării de sănătate;

-      asigură medicamentele la indicațiile medicului și cu evitarea posibilităților de contaminare și cu respectarea normelor igienico-sanitare, precum și a schemei de tratament;

-      evaluează starea de sănătate pe toată perioada administrării tratamentului și după, șa centrul de zi permițând o intervenție promptă în cazul unor efecte nedorite;

-      evaluează starea de urgență cu promptitudine în funcție de aspectul general al bolnavului, de comportament, aspectul produselor biologice exteriorizate în momentul critic pentru aplicarea măsurilor de resuscitare în rol delegat, în absența medicului;

-      întocmește documente de evidență corelat individual, pe tip de afecțiuni, tip de medicament și în conformitate cu indicațiile medicului;

-      completează datele de evidență corelate cu locul de trimitere, cuprinde toate datele de identificare, caracteristicile individuale ale pacientului, și în corelație cu foaia de observație a asistatului;

-      eliberează medicamentele cu regim special numai la indicația medicului, ori de câte ori este nevoie, în corelație cu evoluția bolii și după înregistrarea lor riguroasă specificându-se toate datele necesare;

-      semnalează medicului cazurile de îmbolnăviri intercurente asigurând după caz, izolarea bolnavilor respectivi;

-      însoțește bolnavii la efectuarea examinărilor de specialitate, preludează produsele biologice pentru efectuarea analizelor indicate de medic;

-      completează documentele de observație clinică medicală cu rezultatele investigațiilor paraclinice cu rigurozitate, pentru evitarea oricăror confuzii;

-      organizează și supraveghează aplicarea în zona de lucru a măsurilor igienico-sanitare şi funcționalitatea centrului, precum și starea agregatelor frigorifice;

-      se informează la începutul programului din rapoartele de predare a serviciului asupra situației stării de sănătate a beneficiarilor din centru asupra evenimentelor deosebite;  

-      participă efectiv la formarea bunelor întreprinderi ale beneficiarilor (folosirea grupurilor sanitare, igiena individuală, formarea deprinderilor de mers, de comunicare cu persoanele din jur);

-      păstrează foile de observație medicale în siguranță cu respectarea secretului profesional, cu specificarea sistematică a tuturor modificărilor din starea de sănătate a asistatului;

-      participă, împreună cu personalul de specialitate din cadrul instituției, la elaborarea Planului Individual de Intervenție; asigură îndeplinirea activităților cuprinse în Planul individual de intervenție;

-      ține evidența carnetelor de sănătate;

-      ține evidența vaccinărilor și controlul consemnării în registrul de vaccinări și a foilor de observație;

-      supraveghează în permanență menținerea igienei beneficiarilor;

-      urmărește modul de degresare, spălare și dezinfectare a veselei;

-      participă la distribuirea hranei beneficiarilor, împreună cu infirmierele și în cazuri speciale, asigură hrănirea directă a asistaților;

-      efectuează colectarea și depozitarea deșeurilor separat pe tipuri de deșeuri, în recipienți speciali corespunzători calitativ și cantitativ, în spații izolate, perfect securizate și ușor accesibile pentru debarasare;

-      desfășoară activități educativ sanitare cu asistații și personalul;

-      îndeplinește alte sarcini dispuse de șeful de centru sau înlocuitorul acestuia, în limitele sale de competență și a legii.

4. Descrierea responsabilităților postului

a.           Privind relațiile interpersonale/comunicarea:

-      respectă relațiile de subordonare ierarhică și relațiile de colaborare din instituție;

-      stabilește și menține relații profesionale cu întreg personalul instituției;

-      stabilește și menține relații cu reprezentanții legali ai beneficiarilor şi colaboratorii din afara instituției;

-      răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate colegilor/reprezentantului legal în lucrul cu beneficiarii.

b.          Față de echipamentul din dotare: păstrează în bune condiții echipamentul de lucru, mobilierul din cabinetul medical, aparatura de lucru, echipamentul de protecție.

c.           În raport cu obiectivele postului:

-      asumarea rolului/responsabilității în activitatea pe care o desfășoară în cadrul centrului.

4. Condițiile de lucru ale postului:

e.           Programul de lucru: durata zilnică, 4 ore/zi.                                                                                                      

f.           Condițiile materiale: primește echipament de protecție;

g.           Condițiile de formare profesională: conform planului anual de formare profesională, participă cel puțin 42 de ore pe an, în cadrul cabinetului sau în afara lui.

5. Gradul de autonomie:

-      Autoritate asupra altor posturi: nu este cazul.

-      Delegare (înlocuitori, sarcini delegate): nu are competențe de a delega atribuții.

6. Indicatori de performanță:

-      numărul urgențelor din totalul asistaților rezolvate;

-      numărul Programelor individualizate de îngrijire completate;

-      numărul cazurilor de îmbolnăviri intercurente semnalate medicului de instituție/de familie;

-      numărul asistaților însoțiți pentru efectuarea examenelor de specialitate;

-      numărul activităților educativ-sanitare efectuate cu asistații și/sau angajații centrului.

 

7. Perioada de evaluare a performanțelor: evaluarea performanțelor conform dispoziției conducerii.

8. Evoluții posibile: avansează în treaptă profesională conform legislației în vigoare.

 

III . Specificația postului:

1.          Nivelul de studii: Studii medii

2.          Calificările/specializările necesare: Școală post liceală - specializarea asistent medical generalist.

3.          Competențele postului:

-      motivație puternică pentru munca cu persoanele cu handicap;

-      abilitatea de a lucra eficient în echipă;

-      abilitatea de a pune în aplicare soluții;

-      adaptabilitate, flexibilitate și rezistență la stres;

-      atitudine pozitivă față de oameni, empatie;

-      loialitate față de superior, subordonați și instituția publică;

-      responsabilitate;

-      conștiinciozitate;

-      interes pentru perfecționare permanentă.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00.

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0359 442 727.