Locaţia curentă este: Prima pagină / Carieră / Anexe / Personal Centru de zi

Personal Centru de zi

DESCRIEREA POSTULUI VACANT: personal centrul de zi (extras din fișa postului)

 

I. Identificarea postului

2.          Denumirea postului: Personal CZ (ÎNGRIJITOARE LA UNITĂŢI DE ÎNGRIJIRE SOCIALĂ ŞI SANITARĂ)

3.          Poziţia în COR/Cod: 532104

4.          Departamentul/locaţia: FUNDATIA DE SCLEROZA MULTIPLA BIHOR MS , pct.de lucru Centrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2B.

5.          Nivelul postului: de execuţie.

6.          Relaţiile organizatorice:

-      Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate): subordonat managerului – responsabil de contract sau înlocuitorului acestuia, conducerii Fundatiei.

-      Funcţionale (colaborare, pe orizontală):

-      cu toţi angajaţii din centru;

-      Reprezentare (colaborare, consultanţă): în limitele delegate de conducătorul ierarhic.

 

II. Descrierea postului

1.          Scopul general al postului: asigurarea curăţeniei în cadrul centrului şi a igienei personale a beneficiarilor.

2.          Obiectivele postului:

-      asigurarea igienei personale a persoanelor instituţionalizate, în cadrul activităților din centrul de zi;

-      asigurarea curăţeniei în centru;

-      igienizarea centrului de zi.

3.          Descrierea sarcinilor/atribuţiilor/activităţilor postului:

-      respectă cu stricteţe regulile igienico-sanitare din instituţie;

-      primeşte şi predă serviciul colegilor de echipă, cu responsabilitate, în privinţa asistaţilor şi inventarului utilizat;

-      efectuează deparazitarea asistaţilor (dacă este cazul) şi ale obiectelor personale ale acestora;

-      asigură igiena individuală a asistatilor în cadrul centrului de zi la nevoie, a sălilor de activitate, a mobilierului precum şi a altor spaţii pe care aceştia le folosesc (coridor, WC, camera de zi etc.);

-      cunoaşte şi aplică corect regulile de dezinfecţie;

-    comunică imediat asistentei de serviciu sau medicului orice simptom sau comportament deosebit observat la vreunul dintre asistaţi şi participă dacă este cazul la efectuarea manevrelor de prim ajutor;

-      participă în echipa multidisciplinară împreună cu specialiştii la programele de reabilitare ale asistaţilor;

-      ajută la distribuirea hranei zilnice după caz;

-      hrăneşte sau ajută asistaţii cu deficienţe grave să se alimenteze, deplaseze, autoservească;

-      transportă hrana la locul destinat servirii mesei, în condiţii igienice şi participă, dacă este solicitată la spălarea veselei, tacâmurilor, sălii de mese şi oficiului;

-      ajută asistenta medicală la administrarea tratamentului, la nevoie;

-      pregăteşte asistaţii pentru efectuarea programelor de recuperare, ergoterapie, socializare, etc, realizate de centrul de zi;

-      transportă resturile menajere în condiţii igienice la locul de depozitare;

-      transportă rufele murdare la spălătorie, precum şi cele curate de la spălătorie respectând circuitele şi regulile de igienă;

-      asigură folosirea şi păstrarea în bune condiţii a inventarului pe care-l are în primire, răspunzând solidar de lipsa sau de degradarea acestuia;

-      consemnează incidente deosebite referitoare la beneficiari (decesul unui beneficiar, inclusiv circumstanţele în care s-a produs; bolile infecţioase şi contagioase; o rănire sau vătămare importantă ori accident; contravenţii şi infracţiuni; comportamentul inadecvat al unui membru al personalului; absenţa nejustificată din centru; alte evenimente petrecute în centru care afectează calitatea vieţii sau siguranţa beneficiarilor);

-      îndeplineşte sarcinile de serviciu în termenele stabilite de către superiorii ierarhici şi cu respectarea legislaţiei în vigoare;

-      participă la activităţile gospodăreşti din cadrul centrului, la solicitarea şefului ierarhic sau înlocuitorului acestuia;

-      participă la gestionarea situaţiilor de criză care ar pune în pericol sau ar aduce prejudicii asistaţilor sau unităţii;

-      îndeplineşte orice alte atribuţii, în limitele de competenţă a postului, dispuse de şeful ierarhic.

4.          Descrierea responsabilităţilor postului:

a.           Privind relaţiile interpersonale/comunicarea:

-      respectă relaţiile de subordonare ierarhică şi relaţiile de colaborare din instituţie;

-      stabileşte şi menţine relaţii profesionale cu întreg personalul instituţiei.

b.          Faţă de echipamentul din dotare: să păstreze în bune condiţii echipamentul de lucru, mobilierul din centru, aparatura de lucru.

c.           În raport cu obiectivele postului:

-      asumarea rolului/responsabilităţii în activitatea pe care o desfăşoară în cadrul centrului.

d.          Privind securitatea şi sănătatea muncii:

(1)         Salariatul are ca atributii aceea de a cunoaste si a respecta cu strictete prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii sanatatii si securitatii in munca (H.G. nr. 1425/2006), precum si a Instructiunilor proprii pentru sanatate si securitate in munca aferente postului ocupat. De asemenea, este obligat sa cunoasca si sa aplice prevederile Ordinului 712/2005 pentru aprobarea Dispozitiilor generale privind instruirea salariatilor in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor si instruirea in domeniul protectiei civile, precum si ale celorlalte acte normative in domeniul PSI si situatiilor de urgenta.

(2)         Salariatul isi desfasoara activitatea in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului si a superiorilor directi, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de actiunile sau omisiunile sale in timpul procesului de munca.

(3)         In mod deosebit, in scopul realizarii obiectivelor prevazute la alineatul precedent, salariatul are urmatoarele obligatii:

-      sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de productie;

-      sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;

-      sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;

-      sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;

-      sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana

-      sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;

-      sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;

-      sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora; sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatia privind PSI / situatiile de urgenta

e. Privind regulamentele/procedurile de lucru: respectă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare, Regulamentul de Ordine Internă, Standarde specifice de calitate pentru centre rezidenţiale pentru persoane adulte cu handicap, Planul Individual de Intervenţie, Codul de conduită al personalului contractual, Codul drepturilor beneficiarilor, Codul etic pentru relaţia cu beneficiarii de servicii sociale. Păstrează secretul de serviciu şi respectă principiul confidenţialităţii în legătură cu faptele, informaţiile sau documentele, imaginea beneficiarilor în exercitarea atribuţiilor de serviciu în condiţiile legii, cu excepţia informaţiilor de interes public prevăzute de lege.

5.          Condiţiile de lucru ale postului

-      Programul de lucru: timpul de muncă este inegal ,  conform graficului si specificului activității;

-      Condiţiile materiale: materiale igienico-sanitare.

-      Condiţiile de formare profesională: conform planului anual de formare profesiona.

6.          Gradul de autonomie

-      Autoritate asupra altor posturi: nu este cazul.

-      Delegare (înlocuitori, sarcini delegate): nu are competenţă de a delega atribuţiile de serviciu.

7.          Indicatori de performanţă:

-      nr. de reclamaţii şi cereri, asigurarea condiţiilor igienice în centrul de zi;

-      nr. asistaţilor găsiţi la controalele efectuate, cu igiena deficitară;

-      promptitudinea îngrijitorului la apariţia unor situaţii neprevăzute;

-      îndemânare la mobilizarea persoanelor cu handicap imobilizate total/parţial;

-      şi alţi indicatori conform standardului ocupaţional asimilat funcţiei ocupate.

8.          Perioada de evaluare a performanţelor: evaluarea performanţelor se face conform dispozitiei conducerii.

9.          Evoluţii posibile: nu este cazul.

 

III. Specificaţia postului

1.          Nivelul de studii: Studii generale.

2.          Calificările/specializările necesare: nu este cazul.

3.          Competenţele postului:

-      motivaţie puternică pentru munca cu persoanele cu handicap;

-      abilitatea de a lucra eficient în echipă;

-      adaptabilitate, flexibilitate şi rezistenţă la stres;

-      loialitate faţă de superior, subordonaţi şi instituţie;

-      atitudine pozitivă faţă de oameni, empatie;

-      adaptabilitate şi flexibilitate;

-      conştinciozitate;

-      şi alţi indicatori conform standardului ocupaţional asimilat funcţiei ocupate.

4.          Experienţa de lucru necesară (vechimea în specialitatea cerută de post): nu este cazul.

 

Depunerea dosarului:

- dosarele de candidatură se pot depune laCentrul de zi din Oradea, str.Buzăului 2/B, de luni până vineri, între orele 08.00 și 16.00.

- pentru alte detalii ne puteți contacta la tel: 0359 442 727.